KÓŁKO POLONISTYCZNE

Zajęcia prowadzone przez Panią mgr Agatę Smoleń.

 

TERMIN:

Środa godz. 7.10

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy III, którzy przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego.

 

 

 Zgodnie z założeniami „Podstawy programowej” szczególny nacisk położono na kształcenie i ugruntowanie następujących umiejętności:

 1. Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się.
 2. Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacja własnego punktu widzenia i branie pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym.
 3. Efektywne współdziałanie w zespole i praca w grupie, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji.
 4. Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób.
 5. Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, efektywne posługiwanie się zdobytą wiedzą.
 6. Odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy.
 7. Rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

      Również „Standardy wymagań egzaminacyjnych” posłużyły jako baza do sformułowania realizowanych na zajęciach celów. Najważniejsze z nich to:

 1. Czytanie różnorodnych tekstów kultury na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym.
 2. Interpretowanie tekstów kultury.
 3. Wyszukiwanie informacji zawartych w różnych źródłach.
 4. Dostrzeganie w odczytywanych tekstach środków wyrazu i określanie ich funkcji.
 5. Dostrzeganie i analizowanie kontekstów niezbędnych do interpretacji tekstów kultury.
 6. Dostrzeganie wartości wpisanych w teksty.
 7. Budowanie pod względem logicznym, językowym i stylistycznym różnego rodzaju wypowiedzi.
 8. Dokonywanie celowych operacji na tekście.

       Przyjęte założenia i cele wymusiły odpowiedni dobór treści, w którym przestrzegano zasady zachowania właściwych proporcji między praktycznym kształceniem sprawności językowych, a wiedzą teoretyczną.

      W programie wyróżniono trzy podstawowe działy treści kształcenia:

 • Kształcenie językowe
 • Kształcenie literackie
 • Kształcenie kulturowe,

między którymi zachodzą ścisłe związki. Treści programowe zawierają również zagadnienia samokształcenia, które uczą planowania i organizowania własnej pracy oraz posługiwania się różnymi źródłami wiedzy.

Kształcenie Językowe:

 1. Komunikacja językowa:
  • doskonalenie umiejętności sprawnego porozumiewania się (w tym w sytuacjach publicznych)
  • kształcenie umiejętności polemizowania i perswazji
  • kryteria poprawności językowej
  • znaczenie wiedzy o kulturze języka w życiu społeczeństwa i narodu
 2. Formy wypowiedzi i retoryka:
  • przedstawianie rzeczywistych zdarzeń i towarzyszącym im okoliczności, eksponowanie subiektywnego punktu widzenia- reportaż
  • redagowanie i wygłaszanie okolicznościowych przemówień
  • felieton – próby pisania
  • dokonywanie krytycznej analizy lub oceny dzieła, utworu – recenzja

Kształcenie Literackie

 • ugruntowanie i powtórzenie wiadomości związanych z materiałem lekturowym objętym programem nauczania
 • rozpoznawanie w tekstach literackich różnych funkcji języka
 • omawianie elementów świata przedstawianego, symboliczne znaczenie tekstu
 • temat a przesłanie tekstu literackiego
 • ugruntowanie wiadomości o rodzajach i gatunkach literackich
 • wskazywanie wzorów i źródeł tekstów (np. Biblia i antyk)
 • wskazywanie różnych sposobów obrazowania: realizm, fantastyka, groteska

Kształcenie Kulturowe

 • dostrzeganie funkcji różnych tekstów kultury
 • narodziny, rozwój i tworzywo teatru, filmu, radia (przygotowanie form teatralnych)
 • recenzja wybranych tekstów kultury (spektaklu, filmu, słuchowiska, programu TV)
 • rozumienie i definiowanie pojęć: arcydzieło, kicz
 • powinowactwa i zależności różnych kultur; wkład kultury polskiej do kultury europejskiej

Podstawy Samokształcenia

 • dbanie o właściwą organizację pracy umysłowej
 • korzystanie z księgozbioru biblioteki
 • posługiwanie się różnymi słownikami, leksykonami, poradnikami
 • zbieranie, selekcjonowanie i grupowanie materiałów wokół różnych tematów
 • korzystanie z różnych materiałów źródłowych
 • doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem i notowania
 • korzystanie z telewizji, filmu, internetu ...
 

 


 


 Copyright © Gimnazjum Stary Sacz